นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

            จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้  มีความเสมอภาคทางการศึกษา    มีคุณธรรมนำความรู้  โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาให้ได้มาตรฐาน  บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้    สู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้   และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  คิดตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.   ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

7.  ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

8.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

9.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

   10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาตนเองสู่อาเซียน


Comments