วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  พันธกิจ   อัตลักษณ์   เอกลักษณ์ 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้  มีความเสมอภาคทางการศึกษา 

มีคุณธรรมนำความรู้  โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาให้ได้มาตรฐาน  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้   และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  คิดตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.   ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

7.  ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

8.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

9.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาตนเองสู่อาเซียน


อัตลักษณ์

“เน้นผู้เรียนมีคุณธรรม  นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาชีวิตตามแนวพระราชดำริ”


เอกลักษณ์

สร้างคนดี  มีความรู้  สู่งานอาชีพ


คำขวัญ

สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

ą
IMG_0976.JPG
(2508k)
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง,
6 มี.ค. 2559 19:28
Comments