กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายทองเลื่อน สารพัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. นายชาติชาย สุจิมงคล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

3. นางวันทา สอนมงคล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

4. นายคำพันธ์ มะลีแก้ว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

5. นายทองหล่อ จันทเขตต์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

6. นายสวาท มณีศรี ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ

7. นางสุกี วรรณกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. นางสะอาด บุตรเต ผู้แทนครู กรรมการ

9. นายอดิเรก ธิมะสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ