นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ มีความเสมอภาคทางการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้ โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาให้ได้มาตรฐาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

7. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาตนเองสู่อาเซียน