หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น พุทธศักราช 2562

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551